Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)42101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,410,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,21,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,9-0,3
Indeks staranja94117
Indeks staranja za moške7990
Indeks staranja za ženske107146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6252
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)43,014,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
391412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
359389