Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)58101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,741,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)16,110,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,4-0,3
Indeks staranja79117
Indeks staranja za moške6090
Indeks staranja za ženske100146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8374
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,011,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)41,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
386412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7978
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
244389