Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)19,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,941,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,3-0,3
Indeks staranja176117
Indeks staranja za moške13590
Indeks staranja za ženske221146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5452
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,310,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,114,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,458,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
656412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
551389