Občina Mengeš

Občina Mengeš leži v podalpski ravnini Kamniških Alp. V preteklosti se je Mengeš ponašal s slamnikarsko industrijo in industrijo glasbil, v zadnjem času pa napredujeta tekstilna industrija in razvoj malega gospodarstva.

Mengeš

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Mengeš je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 22 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 195. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 7.400 prebivalcev (približno 3.550 moških in 3.850 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 68. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 328 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,9 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -5,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -3,4 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 40,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, sta prebivali 102 osebi stari 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 298 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 72 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 580 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 310 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 56 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 14 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 %.

Vsak 28. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (2.920 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 333 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 62 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 79 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 498 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 109 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)328101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)7,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,88,2
Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km22220.273
Število prebivalcev7.3772.049.261
Število zaposlenih oseb2.348747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)845,62966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)254.53086.705.208