Občina Zreče

Občina Zreče je del Pohorja in je v osrednjem delu močno razčlenjena, polna grap in osojnih pobočij. Zaradi urejenih toplic (terme Zreče) in turističnih zmogljivosti na Rogli se občina uveljavlja kot pomembno turistično območje.

Zreče

Vir: Wikipedija (http://en.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Yerpo

Občina Zreče je del savinjske statistične regije. Meri 67 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 102. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 6.450 prebivalcev (približno 3.300 moških in 3.150 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 80. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 96 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,2 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -10,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,2 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 39,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 81 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami enako število takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bilo manj takih, ki so bili stari 65 let ali več, kot takih, ki so bili stari manj kot 15 let.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 246 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 67 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 590 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 300 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 55 študentov in 12 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 %.

Vsak 21. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (3.112 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 399 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 78 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 61.300 prihodov in 235.300 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 2,0 % vseh prihodov in 2,6 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 528 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 139 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)96101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,28,2
Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km26720.273
Število prebivalcev6.4492.049.261
Število zaposlenih oseb3.651747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)852,20966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)256.16486.705.208