Občina Trzin

Občina Trzin leži v osrednji Sloveniji in sodi med zelo gosto poseljene slovenske občine. Ponaša se z dokaj dobro razvito infrastrukturo ter s številnimi podjetji, ki se ukvarjajo z obrtjo, industrijo in s storitvami.

Trzin

Vir: Občina Trzin (http://www.trzin.si, 9. 7. 2010), arhiv Občine Trzin

Občina Trzin je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 9 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 209. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 3.800 prebivalcev (približno 1.850 moških in 1.950 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 133. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 442 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 5,5 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 12,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 17,9 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 39,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 82 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 249 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 83 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 390 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 59 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 6,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini tako v bruto kot neto znesku za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji. 


V
sak 56. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (3.623 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 348 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 74 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 92 m2.

Vsak prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (70 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 6 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 860 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 471 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)442101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)17,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,941,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)6,510,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)5,88,2
Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km2920.273
Število prebivalcev3.8012.049.261
Število zaposlenih oseb6.554747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)853,24966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)915.34486.705.208