Občina Škocjan

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.

Škocjan

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Mich 973

Občina Škocjan je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 60 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 115. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 3.250 prebivalcev (približno 1.650 moških in 1.600 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 148. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 54 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,1 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -22,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -19,4 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 37,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 69 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 123 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 63 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 330 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 160 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 47 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 20 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 %.

Vsak 23. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (150 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 431 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 52 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 77 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 297 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 92 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)54101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-19,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,941,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,88,2
Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km26020.273
Število prebivalcev3.2402.049.261
Število zaposlenih oseb625747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)811,70966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)36.98686.705.208