Občina Sveti Jurij v Slov. goricah

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah zavzema skrajni vzhodni del zahodnih Slovenskih goric. V občini prevladuje kmetijstvo, industrije ni, storitvene dejavnosti so dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Sveti Jurij v Slov. goricah

Vir: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah (http://www.obcinajurij.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Občina Sveti Jurij v Slov. goricah je del podravske statistične regije. Meri 31 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 176. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 2.100 prebivalcev (približno 1.050 moških in 1.050 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 180. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 69 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,9 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -19,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -20,9 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 40,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, so prebivale 103 osebe stare 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 58 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 66 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 190 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 110 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 40 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 5 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 2 %.

Vsak 26. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 355 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 69 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 87 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (43 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 178 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 211 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-20,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)8,210,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,08,2
Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev2.1072.049.261
Število zaposlenih oseb126747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)950,51966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)17.09686.705.208