Občina Celje

Občina sodi med večje slovenske občine in ima tudi status mestne občine. Središče občine je mesto Celje, ki leži ob sotočju rek Savinja in Voglajna v Spodnji Savinjski dolini. Največja znamenitost je stari celjski grad.

Celje

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Lenarčič

Občina Celje je del savinjske statistične regije. Meri 95 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 75. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 48.800 prebivalcev (približno 24.050 moških in 24.750 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 5. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 514 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,5 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -6,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -3,9 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 135 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 15 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.882 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 80 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 3.500 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.800 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 54 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini tako v bruto kot neto znesku za približno 3 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji. 


Vsak 13. prebivalec občine je bil
prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (2.689 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 412 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 48 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 69 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 635 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 246 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)514101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,88,2
Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km29520.273
Število prebivalcev48.7762.049.261
Število zaposlenih oseb28.776747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)941,93966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.340.00086.705.208