Občina Središče ob Dravi

Ena manjših in mlajših slovenskih občin se razteza med gričevnatimi Slovenskimi goricami na severu in reko Dravo na jugu. Obsega 5 naselij, v katerih se pretežni del prebivalstva ukvarja s storitvenimi dejavnostmi.

Središče ob Dravi

Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Marjan Šenica

Občina Središče ob Dravi je del podravske statistične regije. Meri 33 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 169. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 2.150 prebivalcev (približno 1.050 moških in 1.100 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 179. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 65 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,2 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -10,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,6 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 160 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 63 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 140 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 90 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 57 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 5 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %.

Vsak 17. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 378 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 64 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 91 m2.

Vsak tretji prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (34 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 271 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 118 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)65101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,28,2
Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km23320.273
Število prebivalcev2.1332.049.261
Število zaposlenih oseb242747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.038,83966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)23.67686.705.208