Občina Sodražica

Občina Sodražica sodi po površini med manjše in redkeje naseljene slovenske občine. Znana je po izdelavi suhe robe, kar je bilo tako v preteklosti kot je tudi danes možno zaradi obilice lesa v mešanih gozdovih na tem območju.

Sodražica

Vir: Občina Sodražica (http://www.sodrazica.si, 30. 6. 2010), arhiv Občine Sodražica

Občina Sodražica je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 50 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 133. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 2.150 prebivalcev (približno 1.100 moških in 1.050 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 178. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 44 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,2 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -9,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,0 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 120 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 106 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 88 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 200 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 80 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 59 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,0 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %.

Vsak 62. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (133 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 455 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 60 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 87 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 290 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 99 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)44101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,58,2
Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km25020.273
Število prebivalcev2.1692.049.261
Število zaposlenih oseb277747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)889,19966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)17.88886.705.208