Občina Radeče

Občina Radeče se nahaja v Posavskem hribovju in je zaznamovana tudi z reko Savo, nekdaj pomembno prometno potjo. Splavarjenje in oglarjenje sta bili pomembni dejavnosti v preteklosti, danes pa imata predvsem turističen pomen.

Radeče

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Radeče je del savinjske statistične regije. Meri 52 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 129. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 4.450 prebivalcev (približno 2.200 moških in 2.250 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 112. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 86 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,6 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -11,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -8,1 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 131 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 130 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 75 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 370 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 190 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 56 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 9 %.

Vsak 21. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (3.805 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 453 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 52 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 73 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 319 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 70 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,78,2
Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km25220.273
Število prebivalcev4.4632.049.261
Število zaposlenih oseb1.002747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)875,31966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)91.90786.705.208