Občina Ptuj

Ptujska občina se nahaja v središču Spodnjega Podravja. Občinsko središče Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem. Nosilci razvoja v občini so številna majhna in srednje velika podjetja; pomembno vlogo ima tudi turizem.

Ptuj

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer

Občina Ptuj je del podravske statistične regije. Meri 67 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 104. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 23.750 prebivalcev (približno 11.550 moških in 12.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 14. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 356 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,5 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -0,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -1,2 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 136 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 9 vrtcev, obiskovalo pa jih je 922 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 68 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 1.700 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.000 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 52 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (59 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 11 %.

Vsak 13. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.875 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 407 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 56 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 78 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 53.300 prihodov in 138.900 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,8 % vseh prihodov in 1,6 % vseh prenočitev turistov v državi. 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 439 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 50 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

 

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)356101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,18,2
Podatki za leto 2010 Občina Slovenija
Površina km26720.273
Število prebivalcev23.7292.049.261
Število zaposlenih oseb11.016747.194
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)863,43966,62
Prihodek podjetij (1.000 EUR)784.91786.705.208