Občina Ljubljana je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 275 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 11. mesto.

Statistični podatki za leto 2010 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2010 je imela občina približno 280.100 prebivalcev (približno 135.150 moških in 144.950 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 1. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 0 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,3 (v Sloveniji 1,8). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -1,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 1,9 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 130 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 110 vrtcev, obiskovalo pa jih je 12.662 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 82 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (74 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2010/2011 izobraževalo približno 19.700 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 10.000 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 52 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 52 študentov in 10 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (10,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 %.

Vsak 35. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (5.243 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (2.176 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 432 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 48 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 70 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 7 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 393.000 prihodov in 739.500 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 13,1 % vseh prihodov in 8,3 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 454 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 65 kg več kot v celotni Sloveniji.