Število vpisov v terciarno izobraževanje za 26 % večje kot pred devetimi leti

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Število rednih in izrednih študentov, vpisanih v programe terciarnega izobraževanja, se je dolga leta opazno povečevalo, s šolskim letom 2007/2008 pa je začelo upadati, predvsem zaradi zmanjševanja generacij. Delež generacije, vključene v terciarno izobraževanje, pa še vedno narašča.

V študijskem letu 2009/2010 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 114.873 študentov, v študijskem letu 2000/2001 pa 91.494 (torej se je število vpisov v devetih letih povečalo za 26 %).

Leta 2009 je bilo med prebivalci v starostni skupini 19–26 let približno 54 % študentov, leta 2000 pa 38 %. V devetih letih se je tako delež generacije, vpisane v terciarno izobraževanje, povečal za 16 odstotnih točk.