Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)94,7100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,11,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,45,6
Indeks staranja110,3118
Indeks staranja za moške85,890,1
Indeks staranja za ženske136,7147,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)67,871,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5756
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,610,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,422,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,160,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
399410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
58,354,9
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
430404
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.7291.461
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev7.5094.413
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.50017.714