Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,1100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,441,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,35,6
Indeks staranja104,7118
Indeks staranja za moške80,390,1
Indeks staranja za ženske130,3147,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,271,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95,2100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,310,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,88,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
416410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
51,154,9
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
336404
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7351.461
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2.6874.413
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.64117.714