Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79,2100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,17,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,29,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,65,6
Indeks staranja124,1118
Indeks staranja za moške92,690,1
Indeks staranja za ženske157,9147,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)69,171,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,310,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)42,422,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,960,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
424410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
51,454,9
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
402404
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.6351.461
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev9.4454.413
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.90317.714