Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)169,5100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,09,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,85,6
Indeks staranja139,4118
Indeks staranja za moške103,090,1
Indeks staranja za ženske178,6147,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)61,671,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,210,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)21,722,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,860,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
419410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
45,154,9
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
362404
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1011.461
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2514.413
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)11.72917.714