Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70,0100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,17,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,71,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,85,6
Indeks staranja112,2118
Indeks staranja za moške89,990,1
Indeks staranja za ženske135,0147,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)64,971,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5756
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)27,822,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,360,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
389410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
51,754,9
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
348404
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev4171.461
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.1264.413
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)13.13917.714