Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)149101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)47
Povprečna starost prebivalcev (leta)4241
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
129
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)911
Umrli (na 1.000 prebivalcev)109
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)46
Indeks staranja133118
Indeks staranja za moške10190
Indeks staranja za ženske166148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7172
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
1410
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
118
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3022
Stopnja delovne aktivnosti (%)5761
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
424410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
396404
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev599.01,461
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1525.04,413
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14692.017,714