Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148,9100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,25,6
Indeks staranja132,8118
Indeks staranja za moške100,890,1
Indeks staranja za ženske166,4147,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,471,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,710,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,58,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
424410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
50,454,9
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
396404
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev5991.461
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.5254.413
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.69217.714