Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)51,2100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,27,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,19,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,41,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,25,6
Indeks staranja133,9118
Indeks staranja za moške101,790,1
Indeks staranja za ženske167,8147,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)67,371,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,88,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)9,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,960,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
427410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
66,454,9
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
474404
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1.9841.461
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev4.6544.413
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.67017.714