Kazalniki za leto 2009 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89,5100,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,441,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,35,6
Indeks staranja130118
Indeks staranja za moške94,690,1
Indeks staranja za ženske165,4147,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,671,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88,8100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,210,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
405410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
58,854,9
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
397404
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.0331.461
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev7.5294.413
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)11.42317.714