Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa druga največja regija. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost, in to v vseh smereh, ter dejstvo, da se v tej regiji nahaja glavno mesto države.

Ta gospodarsko najbolj razvita regija je v letu 2008 ustvarila 25-krat večji BDP kot zasavska regija ali dobro tretjino celotnega slovenskega BDP, od tega kar tri četrtine v storitvenih dejavnostih. Vrednost vlaganj v nova osnovna sredstva tukajšnjih podjetij, družb in organizacij z najmanj 20 zaposlenimi, merjena na prebivalca, je bil v letu 2009 trikrat večja od vrednosti vlaganj v pomurski regiji.

O tem, da je regija z zaposlitvenega vidika pomembna tudi širše, govori dejstvo, da je število delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenih v tej regiji, precej večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji bivajo. Plače zaposlenih v podjetjih so v tej regiji najvišje (povprečna slovenska neto plača je v letu 2009 znašala 930 EUR, povprečna neto plača v tej regiji pa je bila za 100 EUR višja).

Izobrazbeni potencial regije se kaže med drugim tudi v deležu oseb v starosti 25–64 let z višje- in visokošolsko izobrazbo; v letu 2009 jih je bilo 31,1 % ali največ v primerjavi z drugimi regijami. Ta regija je pomembna tudi zaradi razvojno-raziskovalne dejavnosti – tako zaradi obsega bruto domačih izdatkov, ki jih namenja za to dejavnost, kot tudi zaradi števila zaposlenih v tej dejavnosti.