Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Tri četrtine bruto dodane vrednosti v regiji ustvarijo storitvene dejavnosti. Leta 2008 so skoraj petino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarile dejavnosti prometne panoge; med temi so prispevale največji del pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper. Tudi delež, ki ga k celotni bruto dodani vrednosti v regiji prispevata gostinstvo ter obmorski in zdraviliški turizem, je v primerjavi z deležem, ki ga te dejavnosti ustvarijo v drugih regijah, tukaj največji.

Obalno-kraška  regija je leta 2009 ustvarila četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci). Kmetijska gospodarstva v tej regiji spadajo po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi in tudi po povprečnem številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo med manjša v državi. V letu 2007 se je okoli 40 % tukajšnjih kmetijskih gospodarstev ukvarjalo z gojenjem trajnih nasadov, najpomembnejšo kmetijsko panogo v regiji; med družinskimi kmetijami pa je bilo 6,5 % takih, ki so svoj dohodkovni položaj izboljševale z dopolnilnimi dejavnostmi.

V letu 2009 je bila stopnja rasti prebivalcev v tej regiji največja (15 ‰); število prebivalcev se je povečalo predvsem zaradi novih priseljencev iz tujine.