Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,85,6
Indeks staranja105118
Indeks staranja za moške7990
Indeks staranja za ženske136148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6472
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6156
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,38,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
393410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
316404