Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)326101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,27,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,09,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,58
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,95,6
Indeks staranja98118
Indeks staranja za moške6890
Indeks staranja za ženske131148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,510,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,58,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,160,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
332410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
487404