Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)197101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)24,27,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,59,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,78
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)19,25,6
Indeks staranja122118
Indeks staranja za moške9890
Indeks staranja za ženske146148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7372
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-3,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,660,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
371410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
439404