Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)93101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,87,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,441,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,85,6
Indeks staranja103118
Indeks staranja za moške7890
Indeks staranja za ženske130148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8372
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,810,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,18,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
363410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
376404