Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,67,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,79,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,31,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,35,6
Indeks staranja120118
Indeks staranja za moške8990
Indeks staranja za ženske155148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6772
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)27,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
403410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
289404