Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)15101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,941,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,29,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,91,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,35,6
Indeks staranja153118
Indeks staranja za moške11990
Indeks staranja za ženske186148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7172
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)29
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,210,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,28,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,222,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,360,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
454410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
201404