Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)320101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,69,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
6,88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,41,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,05,6
Indeks staranja104118
Indeks staranja za moške9790
Indeks staranja za ženske111148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5756
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,510,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,522,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
349410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
3752
Komunalni odpadki (kg/preb)
386404