Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)111101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,17,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,71,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,45,6
Indeks staranja126118
Indeks staranja za moške9490
Indeks staranja za ženske157148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8272
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,910,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,88,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)51,822,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,960,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
412410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
294404