Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)34101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,27,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,741,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,69,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,58
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,05,6
Indeks staranja104118
Indeks staranja za moške8190
Indeks staranja za ženske125148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,710,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)2,222,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
401410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
212404