Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)1.012101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)17,07,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,18
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,25,6
Indeks staranja133118
Indeks staranja za moške10090
Indeks staranja za ženske168148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8372
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)120100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)116100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,210,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
431410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
438404