Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)66101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,99,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,29,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,41,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,95,6
Indeks staranja94118
Indeks staranja za moške7190
Indeks staranja za ženske117148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6972
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,022,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,860,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
416410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
397404