Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)91101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,77,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,51,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,25,6
Indeks staranja162118
Indeks staranja za moške12190
Indeks staranja za ženske202148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6072
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
22,410,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)39,622,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
504410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
350404