Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)16101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,09,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,75,6
Indeks staranja147118
Indeks staranja za moške11290
Indeks staranja za ženske186148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6772
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5156
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,710,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,58,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)33,822,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,260,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
591410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
425404