Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)128101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)24,15,6
Indeks staranja115118
Indeks staranja za moške9390
Indeks staranja za ženske138148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,710,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,98,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,222,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,660,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
375410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
261404