Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)31,27,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
22,39,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)4,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)21,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,21,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)48,35,6
Indeks staranja109118
Indeks staranja za moške6190
Indeks staranja za ženske158148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)4772
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3556
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)49
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)72100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)75100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
26,210,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
19,68,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)33,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)39,860,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
381410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
136404