Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)362101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,37,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,71,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,65,6
Indeks staranja114118
Indeks staranja za moške8790
Indeks staranja za ženske143148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6972
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)102100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)102100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,210,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,522,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,660,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
389410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
561404