Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,67,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,19,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,71,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,95,6
Indeks staranja134118
Indeks staranja za moške10290
Indeks staranja za ženske168148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5872
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5756
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,510,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,18,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)66,322,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
433410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
212404