Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)12101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)48,541,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)1,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,41,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)24,75,6
Indeks staranja272118
Indeks staranja za moške20390
Indeks staranja za ženske350148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)10072
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
22,210,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)85,822,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
890410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
304404