Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-18,67,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,59,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,99,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,61,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-19,25,6
Indeks staranja159118
Indeks staranja za moške11490
Indeks staranja za ženske229148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6272
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)7156
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)139
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,810,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,022,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)70,760,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
508410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
728404