Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)167101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)21,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,09,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,58
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)19,95,6
Indeks staranja134118
Indeks staranja za moške10490
Indeks staranja za ženske167148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8072
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)105100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)105100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,510,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,78,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,760,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
437410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
441404