Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)40101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-21,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,441,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,49,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-22,85,6
Indeks staranja153118
Indeks staranja za moške11790
Indeks staranja za ženske193148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7072
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5656
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)107100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)105100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,810,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,722,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,060,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
470410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
420404