Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)112101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,17,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,69,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,48
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,89,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,15,6
Indeks staranja143118
Indeks staranja za moške11990
Indeks staranja za ženske167148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7072
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5956
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,910,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,48,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)9,922,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,960,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
465410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6252
Komunalni odpadki (kg/preb)
409404