Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)10101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,57,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,79,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,55,6
Indeks staranja113118
Indeks staranja za moške8890
Indeks staranja za ženske135148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5972
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)8756
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,38,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-23,422,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,460,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
447410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
391404