Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)561101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,47,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,59,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,78
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,91,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,55,6
Indeks staranja138118
Indeks staranja za moške10290
Indeks staranja za ženske178148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4856
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,38,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)44,022,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,560,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
431410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
475404