Kazalniki za leto 2009 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)29101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,27,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,841,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,89,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,65,6
Indeks staranja159118
Indeks staranja za moške12590
Indeks staranja za ženske192148
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5672
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5456
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,010,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,98,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,222,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,160,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
423410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
358404